سفارش تبلیغ
صبا

تعبیر خواب ازدواج با پیرمرد

شنبه 96/1/19 3:0 صبح| | نظر

1ـ اگر دختریخواب ببیند با پیرمردی ازدواج میکند ، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواح مردی با لباس سیاه از مقابلش میگذرد و نگاه ملامت آمیزی به او میکند نشانه آن است که سردی بیتقاوتی یکی از دوستان او را ناامید میسازد .  اگر عروس لباس سیاه بر تن داشته باشد عمرش کوتاه است  ، اگر لباس قرمز به تن داشته باشد و خوشحال باشد ، به زودی اتفاق خوبی خواهد افتاد .

2ـ دیدن مراسم ازدواج و جشن عروسی دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباسهایی زیبا بر تن کرده اند ، علامت آن است که از زندگی لذتهایی عالی خواهید برد . اما اگرمیهمانان لباسهایی سیاه بر تن کرده باشند (عروس سیاهپوش) ، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست .

ادامه مطلب...

تعبیر خواب دریا از ابن سیرین

جمعه 96/1/18 8:0 عصر| | نظر

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد. و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

ادامه مطلب...

تعبیر خواب آتش روشن کردن

جمعه 96/1/18 2:0 صبح| | نظر

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند در جایگاهی آتشی برافروخت تااهل آن جایگاه را بسوزاند، دلیل بود که اهل آن موضع راغیبت کند و بدی گوید.
اگر بیند آتش را در تنور یا در آتش دان همی افروخت بی آن که طعام پزد،  دلیل کند که بامردی از خویشان و یا اهل بیت، او جنگ و خصومت افتد و دولتش افزون شود .
اگر بیند که خواست تا آتش برافروزد از بهر منفعت خویش، و آن آتش برنمی افروخت و روشنائی نمی داد، دلیل کند که از علم خویش برخورداری یابد.اگر این کس پادشاه بود، عز و جاه و دولتش افزون گردد،
اگر بیند آن آتش که افروخت بِمُرد، دلیل کند که هلاک گردد.

 

دیدن متن کامل تعبیر خواب آتش

ادامه مطلب...

تعبیر خواب ادرار یا مدفوع نوزاد

پنج شنبه 96/1/17 10:0 صبح| | نظر

اگر ببینید که نوزاد یا  کودکی که می شناسید مثلا دختر بچه خودتان ادرار و مدفوع  (یا هر کدام ) کرده  ، نشانه ی ثروت و رفاه در آینده ی آن دختر بچه هست که نصیب شما هم خواهدد شد . دیدن مدفوع در خواب  ( انسان یا حیوان یا پرندگان ) در هر صورتی باشد ثروتی میی  تواند باشد که به بیننده ی خواب در نهایت می رسد یا مربوط می شود .

ادامه مطلب...

تعبیر خواب طلا فروشی

چهارشنبه 96/1/16 7:0 صبح| | نظر

لوک اویتنهاو می گوید :
دیدن طلا در خواب : دوست داشتن چیزهای بی ارزش

اگر خواب طلا دزدیدن را دید از طلا فروشی یا از فردی اگر دزدی به دست خود بیننده خواب باشد شمرسار می شود ولی اگر دید که دزدیدن طلا توسط کسی دیگر هست یعنی رازی دارد که از نزدیکان پنهان می کند که در شرایط مناسب باید این راز را بگوید .

برای دیدن تعبیر کامل خواب طلا برو به تعبیر خواب طلا

ادامه مطلب...

   1   2   3      >